Mía đường Sơn La lãi quý I tăng 94% so với cùng kỳ

Mía đường Sơn La lãi quý I tăng 94% so với cùng kỳ

CTCP Mía đường Sơn La (Mã: SLS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017.

Kết thúc quý I, Mía đường Sơn La đạt 298 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ sản phẩm đường, mật rỉ là 267 tỷ đồng, chiếm 90% tổng doanh thu.

Lãi sau thuế quý I của Mía đường Sơn La đạt 93 tỷ đồng, tăng mạnh 94% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo báo cáo tài chính, Mía đường Sơn La có khoảng 282 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 78% so với quý I/2016. Trong đó, phải thu của khách hàng là 107 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn là 104 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng 114%, đạt 184 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm sản xuất.

Tổng nợ phải trả là 401 tỷ đồng, tăng 141% so với quý I/2016. Trong đó, chủ yếu là khoản đi vay và phải trả doanh nghiệp bán mía nguyên liệu.

Kết thúc phiên 21/4, giá cổ phiếu SLS chốt ở mức 162.000 đồng, tăng trưởng khoảng 83% so với đầu năm 2017.